Historik om sjön Örlen

Fisket i sjön Örlen har sedan  1943 förvaltats av Örlens fiskevårdsförening som senare ombildades till Örlens Fiskevårdområdesförening.

Av antagna stadgar för fiskevårdsområdesföreingen framgår att föreningens syfte är att samordna fiskets bedrivande och fiskevården, att främja fiskerättsinnehavarnas gemensamma intressen med beaktande av de föreskrifter som gäller för fiskets utövande samt att upplåta fiskerätt till allmänheten.

Inplantering av fisk i Örlen

Det finns vissa äldre uppgifter om sjön Örlen från 1920 och 1941 beträffande fisket.

Följande fiskarter fanns i sjön: Gädda, aborre, mört, braxen, benlöja, sarv, lake, ål, siklöja, nors, gers, elritsa och flodkräfta.

För fisket 1920 uppgavs att det inte var dåligt med gädda. Slantmete och rev efter leken är lönande. Gott om mört. Braxen är det mycket gott om. Norsen är småvuxen, den leker i ån vid Måsebo. Siklöjan är nästan lika stor som vätterlöjan. Fiskas nästan enbart på leken i  mitten på oktober.

Fisket 1941 har sammanfattats enligt följande:

Viken norr om Kopparkulla sades vara den bästa fiskeviken. Den uppgavs vara bättre än viken åt Måsebo. Strax före kräftpesten (1931-32?) fångades kräftor från en gård för 700:– per år. Kräftor lär forfarande fångas på nät